Հարակատար դերբայով դարձվածքների յուրահատկությունները և տեսակներն ըստ Ռուբեն Հովսեփյանի երկերի

Գին՝ 35500դրամ
Էջերի քանակ՝ 71էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4526

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ առաջին Բառակապակցությունն իբրև շարահյուսական միավոր
ա. Հարակատար դերբայի ձևաբանական արժեքը
բ. Հարակատար դերբայ
գ. Հարակատար դերբայի երկակի բնույթը
դ. Հարակատար դերբայի կիրառությունները
Գլուխ երկրորդ Հարակատար դերբայով կազմված դերբայական դարձվածները Ռուբեն Հովսեփյանի երկերում
ա. Հարակատարով կազմված դարձվածն իբրև որոշիչ
բ. Հարակատարով կազմված դարձվածն իբրև ձևի պարագա
գ. Հարակատարով կազմված դարձվածն իբրև ժամանակի և պատճառի պարագա
դ. Հարակատարով կազմված դարձվածն իբրև ենթակա, խնդիր և այլն
Գլուխ երրորդ
Հարակատար դերբայով կազմված դերբայական դարձվածների կիրառության առանձնահատկություններն ու ոճական արժեքը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի շարահյուսություն, 1912:
2.Աղայան Էդ., Բարսեղյան Հ., Աբրահամյան, Հայոց լեզու, Երևան, 1965:
3.Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հ. Բ, Երևան, 1973:
4.Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն, Երևան, 2002:
5.Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու: Շարահյուսություն, Երևան, 1987:
6.Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու., Եր. 2012
7.Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003:
8.Զաքարյան Հ., Դերբայի հատուկ լրացումները հայերենում:
9.Հովսեփյան Ռ., Երկար, հրաշալի օր, Երևան, 1980:
10.Հովսեփյան Ռ., Երկեր, Երևան, 1987:
11.Ճշմարիտյան Ժ., Դերբայական դարձվածը արդի հայերենում, Երևան, 1961:
12.Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
13.Մկրտչյան Ռ., Ժամանակակից հայերենի ձևաբանական ոճագիտություն, Երևան, 1992:
14. ………

Պատվիրել/