Ըղձական եղանակի ժամանակաեղանակային կիրառությունը Հովհաննես Ղուկասյանի «Բոգդան Սալտանով» վեպում

Գին՝ 35500դրամ
Էջերի քանակ՝ 71էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4527

Բովանդակություն

Ներածություն
Առաջին գլուխ Ըղձական ապառնի և անցյալ ժամանակաձևերի իմաստային կիրառությունները Հ. Ղուկասյանի «Բոգդան Սալթանով» վեպում
1.1 Եղանակի քերականական կարգը հայերենում: Ըղձական եղանակ
1.2 Ըղձական ապառնի և անցյալ ժամանակաձևերի իմաստային առանձնահատկությունները, կիրառությունները
1.3 Երկրորդական համ հարաբերական բաղադրյալ ժամանակների կազմությունը, իմաստային առանձնահատկությունները
Երկրորդ գլուխ Ըղձական ապառնի և անցյալ ժամանակաձևերի կիրառությունները ստորադասական նախադասություններում` ըստ Հ. Ղուկասյանի պատմավեպի
2.1 Ըղձական եղանակի ժամանակաձևերի կիրառությունները նպատակի պարագա երկրորդական նախադասություններում
2.2 Ըղձական եղանակի ժամանակաձևերի կիրառությունները պայմանի պարագա երկրորդական նախադասություններում
2.3 Ըղձական ժամանակաձևերի կիրառությունները խնդիր երկրորդական նախադասություններում
2.4 Ըղձական ժամանակաձևերի կիրառություններն այլ իմաստներով
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965:
2.Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1969:
3.Աբրահամյան Ս., Պառնասյան Ն., Օհանյան Հ., Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն, հ. 2, Երևան, 1974:
4.Աղայան Էդ., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Երևան, 1967:
5.Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 1, 2, Երևան, 1952, 1954:
6.Այտընեան Ա., Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա, 1866:
7.Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն, Երևան, 2002:
8.Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2001:
9.Բարսեղյան Հ., Արդի հայերենի բայի և խոնարհման տեսություն, Երևան, 1953:
10.Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի պատմություն, Երևան, 1981:
11.Ղազարյան Ս., Հայոց գրական լեզվի պատմություն, հ. Ա, Երևան, 1961:
12.Ղարիբյան Ա., Հայոց լեզվի քերականություն, Երևան, 1934:
13.Ղուկասյան Հ., Երկեր, Երևան, 1990:
14.Մարգարյան Ալ., Հայոց լեզվի քերականություն: Ձևաբանություն, Երևան, 2004:
15. …….

Պատվիրել/