Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ աշխատանք

Գին՝ 47000դրամ
Էջերի քանակ՝ 94էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4541

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ I. Մտավոր հաշմանդամության ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Մտավոր հետամնացությունը որպես հաշմանդամություն, հասարակության վերաբերմունքը մտավոր Խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ. պատմական ակնարկ
1.2. Մտավոր հաշմանդամության սահմանումները, պատճառներն ու տեսակները
Գլուխ II. Ընտանիքը որպես մտավոր խնդիրներներով երեխաների սոցիալականացման առաջնային ագենտ
2.1. Ընտանիքը որպես սոցիալական ինստիտուտ և սոցիալ հոգեբանական խումբ
2.2. Մտավոր խնդիրներով երեխաներ ունեցող ընտանիքների հիմնախնդիրները
Մտավոր խնդիրներով երեխաների և նրանց ընտանիքներին մատուցվող ծառայութ-յունների ուսումնասիորություն թեմայովհետազոտության ծրագիր
Գլուխ III.
Մտավոր խնդիրներով երեխաների ընտանիքների հետ սոցիալական աշխատանքի նպատակներն ու հեռանկարները ՀՀ –ում
3.1. Սոցիալական աշխատանք մտավոր խնդիրներով երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ
3.2. Մտավոր խնդիրներով երեխաներին և նրանց ընտանիքներին մատուցվող ծառայությունները ՀՀ-ում
3.3. Վաղ միջամտությունը որպես հատուկ մտավոր խնդիրներով երեխաների ընտանիքների հետ աշխատանքի տեխնոլոգիա և նրա ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում
Դեպքի ուսումնասիրություն և վերլուծություն
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Հավելված 1
2. Հավելված 2
3. Հավելված 3
4. Հավելված 4
5. Հավելված 5
6. <<Ժողովրդական ավանդույթները և սովորույթները հայ ընտանիքում>>Սոցիոլոգիական հիմնահարցեր
7. <<Հատուկ մանկավարժական բառարան>>խմբագիրներ Ռ.ն.Ազատյանի, Վ.Գ.Խալաթյանի /<<Զանգակ-97>>/ Երևան 2001թ.
8. <<Մեթոդական ուղեցույց տերցների և հաշմանդամների հետ աշխատող սոցիալական աշխատողների համար>>Երևան 2003 թ.
9. Մելիք – Փաշայան Մ.Ա., Հովհաննիսյան Վ. Հ. <<Հոգեբուժություն>>Երևան <<Լույս>>1994 թ.
10. Մինասյան Ա.Մ. <<Դեֆեկտալոգիայի հիմունքներ>> <<Լույս>> Երևան 1980թ.
11. ……

Պատվիրել/