Հեռուստահարցազրույցի դրսևորումները ՀՀ հեռուստաեթերում

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4547

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարցազրույցը` որպես տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդ և ժանր
1.1. Հարցազրույց: Տեսակները: Մոտեցումներ և առանձնահատկություններ
1.2.Հարցազրույցը հեռուստալրատվական ծրագրերում
1.3.Հարցազրույցը տեղեկատվական–ժամանցային հեռուստածրագրերում
Գլուխ 2. Տրամախոսական բնույթի հաղորդաշարերը ՀՀ հեռուստաեթերում
2.1.Հարցազրույցն իբրև ձևաչափ ու ժանր
2.2.Հարցազրուցավարի կերպարը և նրա գործառույթները
2.3.Հարցազրուցավարի աշխատանքի առանձնահատկությունները տրամախոսական բնույթի հաղորդաշարերում
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ավագյան Հ., Նորությունների հաղորդավար. տեղեկատվության անձնավորված աղբյուր // «Գարուն», N 7-8, Ե., 2009:
2. Բոա Իվ Ալեն, Ֆորմալիզմ և ստրուկտուրալիզ, 24 հունիսի, 2013, թարգմանությունը՝ Վարդան Ազատյանի, http://arteria.am/hy/1372068443 :
3. Մայեր Վ., Լրագրային գործ, հ. 1, Ե., 2001:
4. Միրաքյան Վ., Հեռուստատեսության ազդեցության հնարավորությունները, http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4646 :
5. Միրաքյան Վ., Հեռուստատեսության ազդեցության հնարավորությունները, http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4646 :
6. Վարդանյան Ն., Մտորելիք է, այնպես չէ±: Հայրենական հեռուստաեթերի հետքերով, Ե., 2008:
7. Վարդանյան Ն., Էկրանային հեռուստատեսության մատուցում ¥յուրահատկություններ և նրբություններ)::
8. Պետրոսյան Ի., Լրագրողը հարցազրույց է վարում, Ե., 1999:
9. Аронсон Э., Общественное животное, С.-П., 2006..
10. Бурдьё П., О телевидении, http://bourdieu.name/content/bourdieu-o televidenii.
11. Кузнецов Г., ТВ журналистика: критерии професионализм, М., 2002.
12. ……….

Պատվիրել/