Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական մարմինների կարգը

Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4557

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Օրենսդիր և գործադիր մարմինները
2. Դատական մարմինը
3. Զինված ուժերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ռուբեն Տեր-Մինասյան, «Հայ հեղափոխականի մը հիշատակները», հ. 7, Երևան, 1991:
2. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 7, Երևան, 1967, էջ 52.
3. Հարությունյան Կ., «Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918 – 1945 թթ.», Երևան, 2002, էջ 31 – 42:
4. Սիմոնյան Հ., «Հայոց պատմություն», Երևան, 2012:

Պատվիրել/