Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերլուծությունը ՀՀ-ում

Գին՝ 36500դրամ
Էջերի քանակ՝ 73էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4558

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Զբոսաշրջությանդերը և նշանակությունը` որպես տնտեսության զարգացման գերակաուղղություն
1.1 Զբոսաշրջությունը որպես տնտեսության առանձին ճյուղ
1.2 Զբոսաշրջության տեսակները և ձևերը
Գլուխ 2.Զբոսաշրջության արդի վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում
2.1 Զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում
2.2 Զբոսաշրջության դինամիկայի և կառուցվածքի վերլուծությունը ՀՀ-ում
Գլուխ 3. Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերլուծությունը ՀՀ-ում
3.1 Զբոսաշրջության ոլորտում առկա խնդիրները ՀՀ-ում
3.2 Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերլուծությունը ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, Երևան 2008թ.
2. “Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր”` հաստատված ՀՀ կառավարության N43 արձանագրային որոշմամբ:
3. 2014 թվականի զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր, Երևան 2013թ.
4. “Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին” ՀՀ օրենք, Երևան 2004թ
5. “Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011,2012,2013,2014թ.
6. ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի ճյուղային և մրցակցային վերլուծություն, ԵՊՀ 2014թ.
7. Բ. Սելվինազյան, Զբոսաշրջության մարքեթինգ, Երևան 2003թ.
8. Жукова МА. Индустрия туризма: менеджмент организации. М. : Финансы и статистика, 2003.,
9. Кабушкин Н.И., Менеджмент туризма, Минск 2001,
10. …….

Պատվիրել/