Տարածքային զբոսաշրջություն

Գին՝ 51500դրամ
Էջերի քանակ՝ 103էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4560

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տարածաշրջանային զբոսաշրջության և էկոզբոսաշրջության հասկացությունը
1.1. Տարածաշրջանային տուրիզմ հասկացությունը և դերը տարածաշրջանի երկրների զարգացման գործում
1.2. Էկոզբոսաշրջության հասկացությունը և դասակարգումը
1.3. Էկոտուրիզմը որպես կայուն տուրիզմի բաղադրիչ
1.4. Բնական զբոսաշրջային ռեսուրսների վրա զբոսաշրջության ազդեցության կառավարման հնարավորությունները և օգուտը էկոտուրիզմից:
1.5. Համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում էկոտուրիզմի մասնաբաժինը և զարգացման տենդենցները
Գլուխ 2. Հարավային Կովկասի էկոզբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատում
2.1. ՀՀ էկոզբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը
2.1.1. ՀՀ-ն ագրոտուրիստական ռեսուրսները
2.1.2. ՀՀ-ի առողջավերականգնողական ռեսուրսները
2.1.3. ՀՀ ԲՀՊՏ-ները
2.2. Վրաստանի էկոտուրիստական ռեսուրսների գնահատումը
2.2.1. Վրաստանի ագրոտուրիստական ռեսուրսները
2.2.2. Վրաստանի առողջավերականգնողական ռեսուրսները
2.2.3. ՀՀ ԲՀՊՏ-ները
2.3. Ադրբեջանի էկոտուրիստական ռեսուրսների գնահատումը
2.3.1. Ադրբեջանի ագրոտուրիստական ռեսուրսները
2.3.2. Ադրբեջանի առողջավերականգնողական ռեսուրսները
2.3.3. ՀՀ ԲՀՊՏ-ները
Գլուխ 3. Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային էկոզբոսաշրջության շրջանացում
3.1. Հարավային Կովկասի էկոզբոսաշրջության ներկա վիճակի գնահատումը և հեռանկարները
3.2. Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային էկոզբոսաշրջության շրջանացում
3.3. Տարածաշրջանային էկոզբոսաշրջության երթուղու նախագիծ
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Экологический туризм, Храбовченко В. В., Москва 2000.
2. Энциклопедия путешественника, Аревшатян С.С., Белый В. Н., Ереван 1990.
3. Адамеску, А.А. Аграрный туризм как инновационный фактор развития аграрно-промышленного комплекса / А.А. Адамеску, В.Ю. Воскресенский // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 13(70).
4. Разработка организационно-экономических механизмов реализации долгосрочной целевой программы развития туризма и системы мониторинга внутреннего и въездного туризма в регионе: отчет о НИР / ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2008.Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003.
5. Сенин В. С. Введение в туризм: Учебное пособие. – М.,1993.
6. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, 2004
7. Ժաննա Գալյան` «Էկոտուրիզմը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում», Երևան 2007
8. Վարդան Հայկազյան` «Հայաստանի գյուղատնտեսության խնդիրները և զարգացման հեռանկարները» Երևան 1976
9. Ա.Ա. Սահինյան` «ՀՀ ճարտարապետական հուշարձանները», Երևան 1969
10. Ֆրանց Արամի Գևորգյան` «Հայաստան տուրիստական ուղեցույց-տեղեկատու», Երևան 2004
11. ………..

Պատվիրել/