Հյուրանոցային գործ

Գին՝ 49500դրամ
Էջերի քանակ՝ 99էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4561

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1 Հյուրանոցային գործի և զբոսաշրջության զարգացման պատմությունը
1.1 Հյուրանոցների առաջացումը և զարգացումը
1.2 Հյուրանոցային գործի և զբոսաշրջության զարգացման փուլերը, Նրանց գործունեության հիմնական ընդհանրությունները և տարբերությունները՝ ըստ ժամանակագրության
1.3 Հյուրանոցային և զբոսաշրջային ծառայությունները՝ ըստ ժամանակագրության, առանձնահատկությունները
1.4 Հյուրանոցային համալիրների դասակարգումն` ըստ բնութագրիչների
Գլուխ 2 Գաղափար հյուրանոցային ծառայությունների մասին
2.1 Հյուրանոցային ծառայությունների մասին հիմնական տեղեկատվությունը
2.2 Ծառայությունների տեսակները հյուրանոցներում
2.3 Հյուրանոցային ծառայությունները տարբեր հյուրանոցային համալիրներում և նրանց արդյունավետությունը
2.4 Հյուրանոցներում մատուցվող ծառայությունների որակը
2.5 Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման կանոնները
Գլուխ 3 Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցային համալիրներում
3.1 Հյուրանոցային օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները
3.2 Հյուրանոցային օժանադակ ծառայությունները դրանց դերը և կապը հիմնական ծառայությունների հետ
3.3 Սպասարկման տարածքներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների կազմակերպումը
3.4 Հյուրանոցային համալիրների նյութատեխնիկական բազան` ըստ ծառայությունները
3.5 Հյուրանոցային օբյեկտների տեսակներն՝ ըստ ծառայությունների
Գլուխ 4 Ընդունման, գրանցման, տեղավորման ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցային համալիրներում
4.1 Հաճախորդի ամրագրման գործընթացը
4.2 Հաճախորդի ընդունման և տեղավորման գործընթացը
4.3 Հյուրանոցի հաշվառման և տեղավորման ծառայության հիմնական բաղադրիչները
4.4 Հյուրանոցի ամրագրման և գրանցման ծառայության հիմնական բաղադրիչները
4.5 Հաճախորդների կարիքների հաշվառում,հաճախորդի ընդունման և տեղավորման ընթացքում ծագած կոնֆլիկտների հարթում
4.6 Հյուրանոցային ծառայությունների գները, հաշվարկման կանոնները,
ձևաչափերը և վերջնահաշվարկի կազմման գործընթացը
Գլուխ 5 Սննդի սպասարկման ծառայություն
5.1 Սննդի սպասարկման ծառայության հիմնական բաղադրիչները
5.2 Հյուրանոցային համալիրներում սննդի կազմակերպման տարբերակները և առանձնահատկությունները
5.3 Սննդի սպասարկման սանիտարահիգիենիկ նորմերը
5.4 Կերակրացանկի ձևավորման սկզբունքները
5.5 Սննդի սպասարկման միջոցառումները ՝ խմբային և անհատական պատվերների դեպքում
Գլուխ 6 Անվտանգության համակարգի շահագործումը և սանիտարահիգիենիկ պայմանները հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
6.1 Անվտանգության բաժին
6.2 Անվտանգության համակարգի բաղադրիչները հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
6.3 Անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
6.4.Ինժիներա-տեխնիկական ծառայություն
Գլուխ 7 Համարների սպասարկման կազմակերպումը
7.1 Համարի սպասարկման ծառայության հիմնական բաղադրիչները
7.2 Համարային ֆոնդի առանձնահատկությունները՝ ըստ հյուրանոցային համալիրի տեսակի և համարի տեսակի
7.3 Ծառայությունների տրամադրումը համարներում՝ ըստ հաճախորդի կարիքների կամ պատվերի
Գլուխ 8 Աշխատակազմի վարքը, հյուրանոցային էթիկետը
8.1 Ծառայողական էթիկետ
8.2 Հյուրի հետ շփման կարգը
8.3 Ղեկավարման Էթիկետ
8.4 Հեռախոսային Էթիկետ
8.5 Հյուրանոցներում աշխատողների արտաքին տեսքը
8.6 Կորպորատիվ կուլտուրա
8.7 Ռեստորանի անձնակազմը
Սպասարկման հատուկ եղանակներ հաճախորդներին գրավելու համար 12օրյա զբոսաշրջային փաթեթ
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.С. Медлик, Х. Инграм “Гостинаичный бизнес” Ню Джерси,Юнити-Дана 2005 г
2. Джон Р. Уокер “Введение в гостеприимство”Ню Джерси,Юнити-Дана 2008 г
3.Федцов В.Г “Культура гостиночно-туристского сервиса” Феникс, 2008 г
4. Հակոբյան Ք.«Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում» Երևան 2012
5. А.С. Кусков “Гостиночное дело: учебное пособие” Москва, Дашков и КО, 2008г
6. В. В. Романов, Д. И. Елканова, Е.В. Сорокина, Д. А. Осипов – Основы индустрии гостеприимста, 2009
7. http://tourlib.net/gost.htm
8. http://all-hotels.ru/
9. http://www.findarmenia.com/
10. http://businessbloger.net/

Պատվիրել/