ՀՀ ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային վերլուծություն

Գին՝ 37500դրամ
Էջերի քանակ՝ 75էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4562

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ճյուղային և մրցակցային վերլուծության մեթոդները
1.1 Ճյուղի արտաքին մակրոմիջավայրի բնութագրումը
1.2 Ճյուղի գլխավոր տնտեսական բնութագրիչների որոշումը
1.3 Ճյուղի շարժիչ ուժերը
1.4 Ճյուղի մրցակցային ուժերը
1.5 Ճյուղի մրցակցային դիրքերի որոշումը և ռազմավարական քարտեզի կառուցումը
1.6 Մրցակիցների վերլուծությունը, հետագա քայլերի կանխատեսումը
1.7 Հաջողության գլխավոր գործոնների որոշումը: Ճյուղի ընդհանուր գրավչությունը և շահութաբերությունը
ԳԼՈՒԽ 2. ՀՀ ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային վերլուծությունը
2.1 Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի արտաքին մակրոմիջավայրի բնութագրումը հիմնական տնտեսական ցուցանիշները
2.2 Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր բնութագիրը և Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային ուժերը
2.3 Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի շարժիչ ուժերը
2.4 Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային դիրքերի որոշումը և ռազմավարական քարտեզի կառուցումը
2.5 Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մասնակիցների հետագա քայլերի կանխատեսումները և մրցակիցների վերլուծությունը
2.6 Ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր գրավչությունը և ճյուղի շահութաբերությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, Երևան 2008թ.,
2. Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2007
3. ՀՀ ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի ճյուղային և մրցակցային վերլուծություն, ԵՊՀ 2010թ.
4. Հայաստան միջազգային այցելուների հետազոտություն/ Սեպտեմբեր 2006թ. – Օգոստոս 2007թ. արդյունքների հաշվետվություն
5. “Ջերմուկ քաղաքի զարգացման 2009-2012թթ. ռազմավարություն” հաստատված 2009թ. հուլիսի 16-ի կառավարության նիստի N 29-Ն արձանագրային որոշմամբ
6. Янкович В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индуст¬рии и туризме: российский и международный опыт. М.: 2002.,
7. Академия рынка. Маркетинг. Пер. с франц. – М.: 1993.,
8. Уокер Дж.Р. Введение в гостиприимство. М.: 1999.,
9. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: эко¬но¬мика туризма. М.: 2000.,
10. Фустер Л. Теория и техника туризма. Мадрид, 1989.,
11. ………..

Պատվիրել/