ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ

Գին՝ 41000դրամ
Էջերի քանակ՝ 82էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4578

Բովանդակություն

Введение
Глава 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
1.1. Правовое содержание конституционных принципов правосудия
1.2 Понятие §независимость судей, ее конституционно-правовая харакеристка.
ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ
2.1. Конституционный принцип независимости судей в национальных и международных законодательствах
2.2.Гарантии обеспечения независимости судей и основные проблемы, касающиеся их осуществления
Заключение

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Бюллетень Верховного Суда СССР, 1978, № 4,
2.Всеобщая декларация прав человека — ст. 7, Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
3.Гражданско-процессуальный кодекс РА – ст. 8, принят 17.06.1998г, изменен и доп. 08.02.2011г.
4.Европейская Конвенция – ст. 6, пункт 3. Принята 4 ноября 1950 в Риме.
5.Конституция Республики Армения. Принята в 05.08.1995г, изменена в 27.11.2005г
6.Комментарий к УПК РСФСР. М., 1981,
7.Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Преамбула, абзац 1-ый.
8.Судебный Кодекс РА – ст. 9, 10, 11, принят 21.02.2007, изменен и доп. 08.02.2011г.
9.Уголовно-процессуальный кодекс РА – ст. 18, 127, 366, принят 01.07.1998, изменен и дол. 08.02.2011г.
10.ՄԻԵԴ-ի Գրեգորին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով 1997թ. փետրվարի 25-ի վճիռը:
11.ՄԻԵԴ-ի Լե Կոնտն ընդդեմ Բելգիայի գործով 1981թ. հունիսի 23-ի վճիռը,
12.Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք. 21.02.2007 (վերջին փոփոխ. և լրացումներ 12.12.2013)
13.Մարդու իրավունքների զեկույց 2008. Հայաստան, ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ
14.ՄԻԵԴ-ի Ռինգեյզենն ընդդեմ Ավստրիայի գործով 1971թ. հուլիսի 16-ի վճիռը
15.ՄԻԵԴ-ի Տես Ռեմլին ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով 1996թ. մարտի 30-ի վճիռը
16………

Պատվիրել/