Inernet Slang And Its Translation Into Armenian

Գին՝ 24600դրամ
Էջերի քանակ՝ 41էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4621

Բովանդակություն

Introduction
Chapter I. Definition and Formation of Slang
1.1 The main peculiarities of slang
1.2.Functions of slang
1.3 Linguistic processes forming slang
1.4 Lexicography of slang
Chapter II. The main characteristics of internet slang
2.1 Definition of Internet slang
2.2 Types of internet slang
Chapter III. Translation Methods of Slang Words
3.1 Translation of slang words by choosing near equivalents and approximate analogies
3.2 Descriptive translation of slang words
3.3 Transformation of some slang words in the process of translating
3.4 Some common examples of slang words and their translation
Conclusion

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Adams, Michael, Slang: The People’s Poetry. (2009)
2. Allan, K., Burridge, K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge: CUP. (2006)
3. Andersson, Lars & Trudgill, Peter, Bad Language, (London: Penguin Books, 1992
4. Baker, M., Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge.(1988)
5. Connie C. Eble: English & Comparative Literature(1996)
6. Crystal, David & Davy, Derek, Investigating English Style, (New York: Longman Inc., 1969)
7. Crystal, David, English as a Global Language, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
8. Crystal, David, Words Words Words, (UK: Oxford University Press, 2006)
9. Crystal, David. (2006) Language and the Internet: Cambridge University Press
10. ….

Պատվիրել/