Neologisms in Modern English

Գին՝ 31800դրամ
Էջերի քանակ՝ 53էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4630

Բովանդակություն

Introduction
Chapter 1. The Vocabulary of the English Language and its Development
1.1.What ls Vocabulary. Development of Vocabulary
1.2. Different Approaches to the Problem of Neologisms and Definitions.
Notion of Neologisms.
1.3 Creation of Neologisms
Chapter 2. Neologisms in English
2.1. Types of Neologisms
2.2 Modern Scientific and Technological Words in English
2.3 Peculiarities of Neologisms in the English Press Language
Conclusion

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. V. Arnold, A.I. Smirnitsky the interpretation of these term in the textbooks on lexicology
2. D. Borgmann. Beyond Language. Charles Scribners Sons. 1965
3. J. Buranov, A.Muminov. A practical course in English Lexicology. 1990
4. M.C. Modie “English idioms and how to use them”, London 1972. p. 112
5. Ross Ecklers letters to Daria Abrossimova, 2001
6. V.V. Vinogradov. Investigation of English phraseology A.V. Kunin (A.B. Кунин).
7. Randolph Quirk, Ian Svortik. Investigating Linguistic Acceptability. Walter de Gruyter. Inc., 1966. P. 127-128.
8. The Advanced Learners Dictionary by A. Hornby, E. Gatenby, H. Wake-field; The Universal English Dictionary by H. Wild and Л General Service List of English Words with Semantic Frequencies by M, West.
9. Woodhouse dictionary, 1972, p. 225
10. Adams, V. 1973. An Introduction to Modern English Word-Formation. London: Longman.
11. Aronoff, M. 1976. Word-formation in generative grammar. Cambridge, MA: The MIT Press.
12. ……….

Պատվիրել/