Հարկային քաղաքականության բարեփոխումների առանձնահատկությունները և կատարելագործման հիմնահարցերը

Գին՝ 42500դրամ
Էջերի քանակ՝ 85էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 494

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական իրավիճակների վրա
1.1 Հարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն գործիք
1.2 Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա
Գլուխ 2. Հարկային քաղաքականության ռազմավարությունը և ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները
2.1. ՀՀ հարկային ռազմավարության առանձնահատկությունները
2.2. ՀՀ հարկային քաղաքականության զարգացման փուլերը
2.3. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները
Գլուխ 3. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները և քաղաքականության կատարելագործումը
3.1. ՀՀ հարկային ռազմավարության բարեփոխումների փուլի առանձնահատկությունները և դրսևորումները
3.2. ՀՀ Հարկային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Համաշխարհային տնտեսավարման փորձը վկայում է, որ որքան էլ տվյալ երկրում տարածված լինեն շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման մեթոդները, որքան էլ մեծ լինի տնտեսության մեջ մասնավոր հատվածի բաժինը, երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում պետությունը հանդես է գալիս ոչ որպես երկրորդական, այլ գլխավոր դերակատար:
Նույնիսկ պետական սեփականության ամենափոքր բաժին ունեցող այնպիսի երկրում ինչպիսին, օրինակ, ԱՄՆ-ն է. երկրի կառավարությունը գնում է ավելի շատ ավտոմեքենա ու պողպատ, վճարում ավելի շատ աշխատավարձ և տնօրինում ավելի շատ փող, քան որևէ այլ կազմակերպություն:
Շուկայական տնտեսության պայմաններում պետությունները ոչ միայն շուկայական սուբյեկտներ են, այլև շուկայական տնտեսության կարգավորողներ` այդ նպատակին ծառայեցնելով նաև մակրոտնտեսական կարգավորման հարկային գործիքները:
Հարկային քաղաքականությունն իրենից ներկայացնում է պետության կողմից հարկերի ոլորտում իրականացվող միջոցառումների ու գործիքների ամբողջություն, որոնք հանդիսանում են մակրոտնտեսության առողջացման կայունացման ու զարգացման անտեսանելի դեղատոմսերը:
Հարկային քաղաքականությունը, վերջին հաշվով, իրականացվում է ի հաշիվ տնտեսական գործունեության արդյունքում եկամուտ ստացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց:
Փաստորեն, հարկային քաղաքականության նպատակը տնտեսությունում ստեղծվող ազգային եկամտի աճի ապահովումն է, որի համար պետությունը տնտեսության անկման փուլում կիրառում է, խթանողե հարկային քաղաքականություն` կրճատելով հարկային բեռը, իսկ տնտեսության աճի փուլում կիրառում է, զսպողե հարկային քաղաքականություն` մեծացնելով հարկային բեռը:

Գրականության ցանկ

1. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2000.08.01/17(115), ՀՕ-79։
2. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 1997.06.21/14, ՀՕ-118։
3. «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2010.12.29/69(803) Հոդ.1599, ՀՕ-209-Ն։
4. ՀՀ Օրենքը հարկերի մասին, ՀՕ-107, ՀՀՊՏ 1997.05.20/11։
5. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀԳԽՏ 1994/8, ՀՕ-101։
6. Հարությունյան Վ., Սարգսյան Զ., Հարկերի ծագումը, էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը։ Սոցիալ-Տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)։ Եր., «Գիտություն», 2008, էջ 8-15։
7. Հարությունյան Վ. Լ., Հարությունյան Դ. Վ., Հարությունյան Տ. Վ., Հարկեր և հարկագանձում։ Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 600 էջ։

Պատվիրել/