Ադրբեջանական ինքնության ձևավորման առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային շրջանում

Գին՝ 25000դրամ
Էջերի քանակ՝ 50էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 531

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ադրբեջանական ինքնության հարցը XIX – XX դարի վերջ
1.1. Ադրբեջանական ինքնության հարցը մինչև Ռուսական կայսրության փլուզումը (1917 թ.)
1.2. Ադրբեջանական ինքնության հարցը 1918 – 1920 թթ.
Գլուխ 2. Ադրբեջանական ինքնությաունը 1920 թ. առ այսօր
2.1. Ադրբեջանական ինքնության հարցը խորհրդային շրջանում
(1920 – 1990 թթ.)
2.2. Ադրբեջանական ինքնության հարցը Խորհրդային Միության փլուզումից առ այսօր
Եզրակացություն

Հատված

Սույն աշխատանքի արդիականությունն ու կարևորությունը պայմանավորված է մեր ոչ բարով հարևան Ադրբեջանի խորհրդային և հետխորհրդային շրջաններում դրսևորած ինքնության ձևավորման առանձնահատկությունների ուսումնասիրման հետ: Ինչպես գիտեք, ադրբեջանական ինքնությունը ձևավորվել սկսել է դեռևս նախորդ դարաշրջանի սկզբներից: Որպես այդպիսին, կարելի է մեջբերել 1905 – 1906 թթ. հայ-թաթարական բախումները: Այս արյունալի իրադարձությունները ադրբեջանական ինքնության ձևավորման առաջին դրսևորումներն էին, որոնք զուգորդվում էին հայկական կողմին ներկայացված տարածքային պահանջներով և կողմերի միջև արյունալի բախումներով: Հետագայում նմանատիպ բախումները վերաճեցին հակամարտության և լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները: Դրանց առավել նպաստեց Ռուսական կայսրության փլուզումը, որից հետո տարածաշրջանում կազմավորվեցին անկախ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունները: Մասնավորապես հենց վերջին երկուսի միջև էլ ծայր առան պատերազմական գործողություններ:

Գրականության ցանկ

1. Գյուլխանդանյան Ա., ,Հայ-թաթարական ընդհարումներըե, հատ. 1, Փարիզ, 1933:
2. Դադայան Խ., ,Հայերը և Բաքուն (1850-ական թթ.-1920թ.)ե, ,Նորավանք» ԳԿՀ, Երևան, 2006:
3. Զոլյան Մ., ,Ազգամիջյան հակամարտությունը և ազգային համախմբման գործընթացներըե, Երևան, 2004:
4. Կնյազյան Դ., ,Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կովկասյան քաղաքականությունը 1918 – 1920թթ.ե, Երևան, 2008:
5. Հարությունյան Կ., ,Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918 – 1945 թթ.ե, Երևան, 2002:
6. Մանասյան Ա., ,Լեռնային Ղարաբաղ. ինչպես է դա եղելե, Երևան, 2010:
7. Շահումյան Ս., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 7, ,Սեյմի քաղաքականության և Անդրկովկասի դրության մասինե, Երևան, 1967:
8. Սաֆրաստյան Ա., ,Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասինե, հ. Ա, Երևան, 1961:
9. Սիմոնյան Հր., ,Հայոց պատմությունե, Երևան, 2000:
10. Վարդանյան Մ., ,Հովհ. Քաջազնունի. Հայաստանի Հանրապետությունե, Երևան, 1993:

Պատվիրել/