ԱՄՆ և ԻԻՀ տեղեկատվական պատերազմներ

Գին՝ 29000դրամ
Էջերի քանակ՝ 58էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 532

Բովանդակություն

Գլուխ 1.
1.1. Տեղեկատվական պատերազմի հասկացությունը և նշանակությունը
1.2.Պետության իմիջի ձևավորումը
1.3. ԱՄՆ տեղեկատվական քաղաքականությունը
Գլուխ 2. Տեղեկատվական գործոնը ԻԻՀ և ԱՄՆ հարաբերություններում
2.1. ԻԻՀ և ԱՄՆ տեղեկատվական պատերազմների հիմնական շրջափուլերը
2.2. Իրանաամերիկյան տեղեկատվական պատերազմները 2001-2015
2.3. Հակաիրանական քարոզչությունը և ԻԻՀ միջազգային վարկանիշը

Հատված

Ինֆոգեն սպառնալիքների հետ անմիջականորեն կապված տեղեկատվական գործողությունները և պատերազմները մշտապես ուղեկցել են մարդկությանը: Մեր օրերում այդ գործառույթները հանդիսանում են «Սառը պատերազմի իրավահաջորդը», որոնց բովանդակությունն ու եզրաբանությունը ձևավորվել են 1991թ. Իրաքյան առաջին պատերազմի ընթացքում: 1995թ. ԱՄՆ Պաշտպանության ազգային ինստիտուտը հրապարակել է Մարտին Լիբիկի «Ի՞նչ է տեղեկատվական պատերազմը» աշխատությունը, իսկ 1998թ. ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հրատարակեց «Տեղեկատվական գործողությունների միացյալ դոկտրին» փաստաթուղթը: Այդ փաստաթղթում ձևակերպվել են, տեղեկատվական պատերազմ հասկացության և նրա բաղադրիչ, «տեղեկատվական գործողության» հետևյալ սահմանումները.
Տեղեկատվական գործողությունը ձեռնարկվում է հակառակորդի տեղեկատվական համակարգերի կողմից տեղեկատվության հավաքման, մշակման, փոխանցման և պահպանման գործընթացը խաթարելու նպատակով՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով սեփական տեղեկատվությունը և տեղեկատվական համակարգերը:

Գրականության ցանկ

1. Հ. Նազարյան. Տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն. Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/Նազարյան Հ. Զ.: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 7
2. Հ. Նազարյան. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքի լուսաբանման առանձնահատկությունները ԱՄՆ-ի էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում. Ատենախոսություն. Եր., 2012
3. Հ. Քոչարյան, ,Տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստումե,Երևան,2003.
4. Գ. Հարությունյան, ՀՀ տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում, Երևան, 2003,
5. Մելքոնյան Ն., Քաղաքական իմիջ, մեկնաբանություններ և ձևավոման սկզբունքներ, Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 134
6. Бжезинский З., Великая шахматная доска. Американское превосходство и его геостратегические императивы, М.: Международные отношения, 2010,
7. Галумов Э.А., Кашлев Ю.Б. Информация и PR в международных отношениях. – Москва, 2003, стр. 102
8. Землянова Л., Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества:Толковый словарь терминов и концепций, М.:изд. МГУ, 1999,

Պատվիրել/