Անշարժ գույքի բիզնեսում ֆինանսավորման աղբյուրների և ձևերի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գին՝ 40000դրամ
Էջերի քանակ՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 533

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Անշարժ գույքի բիզնեսի առանձնահատկությունները և տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Անշարժ գույքի բիզնեսի էությունը և առանձնահատկությունները
1.2 Ֆինանսավորման էությունը անշարժ գույքի բիզնեսում
Գլուխ.2 Անշարժ գույքի ֆինանսավորման համակարգի վերլուծությունը ՀՀ-ում
2.1 ՀՀ-ում անշարժ գույքի ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
2.2 Ներդրումները անշարժ գույքի բիզնեսում
2․3 Բանկային և հիփոթեքային վարկավորման առանձնահատկությունները անշարժ գույքի բիզնեսում
Գլուխ 3. Անշարժ գույքի բիզնեսի օրենսդրաիրավական կարգավորումը
1.1 Անշարժ գույքի բիզնեսի կարգավորման օրենսդրական հիմքերը
3.2 ՀՀ անշարժ գույքի բիզնեսում ֆինանսավորման զարգացման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Անշարժ գույքի բիզնեսը մշտապես եղել է արդիական, առավել ապահով և շահութաբեր ոլորտ, քանզի մարդկային գործունեությունը և անշարժ գույքի շուկան անբաժանելի են։
Անշարժ գույքի բիզնեսի զարգացումը կախված է երկրի տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և դեմոգրաֆիական վիճակից։ Այստեղ կենտրոնախույս դերակատարություն ունեն անշարժ գույքի շուկայի հետ կապված գործարքների ֆինանսավորումը, ներդրումային քաղաքականությունը, բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող հիփոթեքային վարկավորման, երկրի հարկային և օրենսդրական դաշտը կարգավորող քաղաքականությունները։ Հայաստանի պարագայում առկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք պայմանավորված են անցումային տնտեսություններին հատուկ բազմաթիվ սոցիալական, ինստիտուցիոնալ, օրենսդրաիրավական և այլ խնդիրների հանգուցալուծմամբ, ինչն իր հերթին պահանջում է պետության դերի վերարժևորում և դրա կարգավորիչ գործառույթի շնորհիվ` ինչպես հիփոթեքային, այնպես էլ ֆինանսական շուկաների աշխուժացում և հետագա զարգացում:
Որպես յուրահատուկ բիզնես ոլորտ, այն բնութագրվում է իրեն հատուկ ռիսկի տեսակներով, բիզնես գործընթացներով, ֆինանսավորման աղբյուրներով, վարկավորման տեսակներով, առանձնահատուկ գնագոյացման մեթոդաբանությամբ, առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությամբ, օրենսդրական կարգավորմամբ։

Գրականության ցանկ

1. «Հիփոթեքային վարկի տոկոսների չափով աշխատողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից վճարված եկամտային հարկի վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 205-Ն ՀՀ Կառավարության որոշում, 2015թ. փետրվարի 19
2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 134, 1998թ․
3. Ա. Կիրակոսյան «ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական ռիսկերի գնահատումը ճգնաժամի պայմաններում, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 5 (33), 2010թ.
4. Վահան Բաբայան «Բանկային գործի հիմունքներ», Եր., 2004 թ.
5. Ս.Շ. Ստեփանյան,Վ.Փ. Հովհաննիսյան, Ա.Լ. Գրիգորյան Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում Երևան 2007թ.
6. Ս. Թանթուշյան, «Հիփոթեքային վարկ հասկացությունը, սահմանման և կարգավորման վերաբերյալ նոր մոտեցումներե, Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2005թ.,
7. Միջազգային մասնավոր ձեռնարկոթյան կենտրոն (CIPE) և Օտարերկրյա ներդրումերի և համագործակցության ասոցիացիա «Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայի գնահատման հաշվեքարտը» ուսումնասիրություն
8. «ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք
9. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 16

Պատվիրել/