Բնակչության զբաղվածության, առողջապահության և կրթության կառավարումը

Գին՝ 2400դրամ
Էջերի քանակ՝ 12էջ
Գործարար կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 675

Բովանդակություն

Ներածություն
Բնակչության զբաղվածության, առողջապահության և կրթության կառավարումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

21-րդ դարում փոխվել են հասարակության արժեքային կողմնորոշիչները, բնակչության զբաղվածության, առողջապահության, կրթության և դաստիարակության համակարգը վերաիմաստավորել է իր գերակայությունները՝ շեշտը դնելով մարդկային գործոնի և անձի զարգացման հիմնախնդիրների վրա։ Որպես բարձրագույն արժեք է դիտարկվում ազատ, կրթված, զարգացած անհատը, որն ընդունակ է ապրել ու ստեղծագործել հարափոփոխ աշխարհում, լինել մրցունակ, ինտեգրվել համաշխարհային հանրության մեջ: Երկրի համար կարևոր նշանակություն ունի բնակչության զբաղվածության, կրթական և առողջապահական համակարգի կառավարումը ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում: Այսօր ՀՀ առողջապահության բնագավառում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պահանջում են հրատապ լուծումներ։

Գրականության ցանկ

1. Ղանթարչյան Ռ. Ս., ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվածության պետական կարգավորումը, Երևան, 2003:ՀՀ Սահմանադրություն (2015 թ. խմբագրությամբ):
2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ‹‹Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին››, Հոդված 4:

Պատվիրել/