Պատասխանատվությունը առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու համար

Գին՝ 6600դրամ
Էջերի քանակ՝ 33էջ
Քրեական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 9453

Բովանդակություն

Նախաբան
1. Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը
2. Խիստ հուզմունքի վիճակում առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը
3. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների սահմանազանցմամբ հանցանք կատարած անձի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը
4. Առողջությանը ծանր վնաս պատճառելն անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ
5. Անզգուշությամբ մեկ ուրիշի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Գ.Ս. Ղազինյան, համահեղինակներ` Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան, Ն. Մաղաքյան, Ա. Մարգարյան, Տ. Սիմոնյան, Վ. Քոչարյան, Հայաստանի Հանրապետության Քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, Երևան, 2006,
2. Գ.Ս. Ղազինյան, համահեղինակներ` Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան, Ն. Մաղաքյան, Հայաստանի Հանրապետության Քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Երևան, 2003,Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Чита, 1974,
3. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. Москва, 1996,
4. В.И. Борисов, В.Н. Кунц. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. Харков, 1995, А.Н.Красиков. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996,
5. В. Г. Смиров Функции советского уголовного права. Ленингпад, 1965,

Պատվիրել/