Մարդուն առևանգելու սահմանազատումը այլ հանցակազմերից

Գին՝ 6600դրամ
Էջերի քանակ՝ 33էջ
Քրեական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 9454

Բովանդակություն

Նախաբան
1. Մարդուն առևանգելու տարբերակումը ապօրինաբար ազատությունից զրկելուց
2. Մարդուն առևանգելու տարբերակումը պատանդ վերցնելուց
3. Երեխային առևանգելու և ամուսնության նպատակով կնոջն առևանգելու որակական առանձնահատկությունները
Վերջաբան

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Գ.Ս. Ղազինյան, համահեղինակներ` Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան, Ն. Մաղաքյան, Ա. Մարգարյան, Տ. Սիմոնյան, Վ. Քոչարյան, Հայաստանի Հանրապետության Քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, Երևան, 2006,
2. Даль В. Толковый словарь живого русского языка. М. 1996. — Т.3.
3. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М., 2003.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий/Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.: Юрайт-М, 2001.
5. Народная энциклопедия. Общественно-юридический том. (т.4). – М.: 1906.
6. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996г. /Под ред. Наумова А.В. – М.: Правовая культура. – 1998.

Պատվիրել/