Հանրորեն վտանգավոր արարք

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Քրեական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 9455

Բովանդակություն

Նախաբան
Հանրորեն վտանգավոր արարք
Վերջաբան

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Քրեական օրենսգիրք
2. Красиков Ю.А. Апакаев А.М. Понятие преступления.Множественность преступлений. Курс лекций М., 1996г.
3. Ветров Н.И. Уголовное право.Общая часть М., 2002г.
4. Кудрявцев В.Н. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть М., 2003г.

Պատվիրել/