Հանցագործությունից կամովին հրաժարվել և արարքը ավարտին հասցնել

Գին՝ 3600դրամ
Էջերի քանակ՝ 18էջ
Քրեական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 9456

Բովանդակություն

Նախաբան
1. Հանցագործությունից կամովին հրաժարվելու և արարքը ավարտին հասցնելու հնարավորության առկայության հասկացությունների էության պարզաբանումը
2. Հանցագործությունից կամովին հրաժարվելու տարբերությունը գործուն զղջալուց
Վերջաբան

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Առաքելյան Ս., Գաբուզյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Մաղաքյան Ն. Քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Երևան. 2003
2. Курс уголовного права. Общая часть.Т. 2. Учение о наказании. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Москва. 1999.
3. Российское уголовное право, Общая часть. Москва. 1997.
4. Комментарий к УК РФ, под редакцией Ю.И.Скуратова, М.В. Лебедева. Москва. 1996.
5. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. Москва. 1998.
6. Уголовное право. Общая часть.Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. Москва. 1998.

Պատվիրել/