Բուհական լոկալ ցանցի արդյունավետության բարձրացման ուղիների ուսումնասիրում եվ իրականացում

56500դրամ
63էջ
Դիպլոմային

Մինչ օրս ԲՈՒՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների արդյունավետությունը մեծապես կախված է համակարգչային տեխնոլոգիաների գրագետ օգտագործումից, մասնավորապես՝ լոկալ ցանցի կազմակերպման մեթոդից: Տեղական ցանցն …

Լոգիստիկայի դերը կազմակերպության գործունեության կայունացման գործում (տրանսպորտային լոգիստիկայի օրինակով)

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Մեր հանրապետությունում լոգիստիկ համակարգերի կիրառությունն անշուշտ հեռու է կատարյալ լինելուց, սակայն չի կարելի անտեսել նաև այն հանգամանքը, որ թե՛ գործարարների …

Կազմակերպությունների ռազմավարական զարգացման այլընտրանքային ուղիների վերլուծությունը («Թայգր Գրուպ» ՍՊԸ-ի օրինակով)

24500դրամ
49էջ
Դիպլոմային

Ռազմավարական կառավարումը կազմակերպության նպատակամետ գործունեության համար ռազմավարական որոշումների ընդունման գործընթաց է, որն ուղղված է տնտեսական ռազմավարության ընտրությանը, դրա կենսագործման ապահովմանը …

Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի ներդրումային հնարավորությունների վերլուծություն

35500դրամ
71էջ
Դիպլոմային

1990-ական թվականների խորը ճգնաժամից հետո Հայաստանի էներգետիկայի սեկտորին բնորոշ է զարգացած, այլ ոչ թե ձևավորվող շուկայական տնտեսությամբ երկրներին հատուկ կայունություն: …

Բանկային ռեսուրսների ներգրավման ժամանակակից ձևերն ու դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում (ԱԿԲԱ բանկի օրինակով)

28000դրամ
56էջ
Դիպլոմային

Առևտրային բանկերում ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման անհրաժեշտությունը կարևորվում է այն հանգամանքով, որ կանխիկ դրամական միջոցների պահանջարկն ապագա ժամանակահատվածի համար հնարավոր է …

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

24500դրամ
49էջ
Դիպլոմային

Ծրագրային բյուջետավորումը, լինելով բյուջետային գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ համակարգ, միաժամանակ հանդիսանում է հանրային հատվածի կառավարման և վերլուծության արդյունավետ գործիք, դրանով իսկ …

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 1951-1991ԹԹ.

36500դրամ
73էջ
Դիպլոմային

Արդի աշխարհում գլոբալացման և ինտեգրացիայի հարաբերակցությունը խիստ հրատապ է դառնում: Գլոբալացումը, որը համաշխարհային տնտեսության զարգացման բազմակերպ գործընթաց է ներկայացնում, առաջ …

Պետական միջամտության դերը և ազդեցությունը ոչ կայուն ֆինանսական շուկաներում

26500դրամ
53էջ
Դիպլոմային

Տարբեր երկրներում ֆինանսական շուկայի դերի և նշանակության համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր երկրում այդ շուկայի կառուցվածքի և զարգացման …

Վարկավորման և տնտեսական աճի փոխկապվածության վերլուծությունը ՀՀ-ում («Արդշինբանկ» ՓԲԸ օրինակով)

26500դրամ
53էջ
Դիպլոմային

Տնտեսական աճը երկրի տնտեսական զարգացածության չափման գործիքներից է: Սակայն միայն տնտեսական աճի առկայությունը բավարար չէ երկրի տնտեսական զարգացվածության մասին խոսելու …