Իրավագիտակցության և իրավական կուլտուրայի հարցերը Ն.Ապիյանի հետազոտություններում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Իրավագիտակցությունը բարդ սոցիալական տարր է: Այն ուի փիլիսոփայական, իրավաբանական, սոցիալ-քաղաքական և բարոյական բովանդակության տարբեր ասպեկտներ: Այդ բոլոր բազմակողմանի ասպեկտները անմիջական …

Ընտրական գործընթացի կազմակերպումը ՀՀ-ում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ընտրական համակարգը ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման կարգն է, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքների որոշումը ներկայացուցչական մարմինների, մի շարք պետական բարձրագույն մարմինների …

Աշխատանքային վեճերի տեսակները և լուծումը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների փոխադարձությունը միշտ էլ ենթադրում է նրանց շահերի բախում, տարբեր իրավիճակներում ցուցաբերվող մոտեցումների հակասություն: Ընդհանուր …

Ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ըստ էության, բնորոշ են ՀՀ ընտրական համակարգին հատուկ բոլոր առանձնահատկությունները:  Միևնույն ժամանակ վերջիններս ունեն նաև այլ …

Որդեգրման վավերացումը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

ՀՀ-ում որդեգրումն իրականացվում է դատական` հատուկ վարույթի՝ քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ընտանեկան օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` որդեգրում …

Տնտեսության էկոլոգացման հիմնական ուղղությունները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Տնտեսության էկոլոգացման ուղղություններն են այլընտրանքային տարբերակները (մակրոտնտեսական և ճյուղային մակարդակով), սակավաթափոն և ռեսուսախնայող տեխնոլոգիաները (առանձին ձեռնարկություների, մարզերի և համայնքների մակարդակով) …

Մարդածին աղտոտումը և դրա հետևանքները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ըստ բնական միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության աղտոտող նյութերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի՝ ֆիզիկական և քիմիական: Աղտոտիչների ազդեցության էկոլոգիական հետևանքները …

ՀՀ բնական ռեսուրսները, բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Բնական  ռեսուրսներ` բնական միջավայրի բաղադրամասերն են, որոնք շրջապատում են մարդուն և գործածվում են հասարակական արտադրության պրոցեսում, մարդու և հասարակության նյութական …