Մեթոդաբանություն, մեթոդ և մեթոդիկա հասկացությունների բնութագրերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության  համար  շատ անհրաժեշտ  է հոգեբանամանկավարժական  խոհամտությունը, հետազոտության հստակությունն  ու օբյեկտիվությունը, սեփական փորձարարական կարողությունների խիստ և օբյեկտիվ գնահատում, …

Հատուկ իրավական ռեժիմ

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Ժամանակակից պետությունների սահմանադրությունները, որպես կանոն, սահմանում են պետական իշխանության իրականացման երկու ռեժիմներ` սովորական և հատուկ։ Պետական իշխանության իրականացման հատուկ  իրավական …

Իրավունքի նորմի կառուցվածքն ու նորմի տարրերը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Իրավունքի նորմը՝ որպես վարդապետական կառույց, ամբողջությամբ պոզիտիվ իրավունքի՝ որպես մարդկանց արտաքին վարքագծի հատուկ նորմատիվ կարգավորիչի, իրավաբանական-տրամաբանական որոշակի մոդելն է։ Իրավական …

Իրավունքի նորմերի կիրառման անհրաժեշտությունը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Իրավունքի նորմը՝ որպես վարդապետական կառույց, ամբողջությամբ պոզիտիվ իրավունքի՝ որպես մարդկանց արտաքին վարքագծի հատուկ նորմատիվ կարգավորիչի, իրավաբանական-տրամաբանական որոշակի մոդելն է։ Իրավական …

Իրավագիտակցության և իրավական կուլտուրայի հարցերը Ն.Ապիյանի հետազոտություններում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Իրավագիտակցությունը բարդ սոցիալական տարր է: Այն ուի փիլիսոփայական, իրավաբանական, սոցիալ-քաղաքական և բարոյական բովանդակության տարբեր ասպեկտներ: Այդ բոլոր բազմակողմանի ասպեկտները անմիջական …

Ընտրական գործընթացի կազմակերպումը ՀՀ-ում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ընտրական համակարգը ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման կարգն է, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքների որոշումը ներկայացուցչական մարմինների, մի շարք պետական բարձրագույն մարմինների …

Աշխատանքային վեճերի տեսակները և լուծումը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների փոխադարձությունը միշտ էլ ենթադրում է նրանց շահերի բախում, տարբեր իրավիճակներում ցուցաբերվող մոտեցումների հակասություն: Ընդհանուր …