Շահութաբերության բարձրացման ուղիները «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ում

45500դրամ
91էջ
Մագիստրոսական թեզ

Պատկերացնել շուկայական հարաբերությունները առանց «շահույթ» հասկացության ուղղակի անհնար է: Ցանկացած գործունեություն ծավալվում է որոշակի նպատակի հասնելու համար, իսկ ցանկացած տնտեսական …

Պաշարների կառավարման առանձնահատկությունները Երևանի կոնյակի գործարանի օրինակով

41500դրամ
83էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում բավականին արդիական են դարձել պաշարների ձևավորման և դրանց արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: Արտադրական պաշարները իրենցից ներկայացնում են …

Տնտեսական հոգեբանության հիմնադրույթները

36500դրամ
73էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական հոգեբանություն, նոր ուղղություն է ինչպես հոգեբանների, այնպես էլ տնտեսագետների ժամանակակից հետազոտություններում: Այս գիտությունն ավելի քան 100 տարի զարգացել է …

Ֆինանսական ինստիտուտների կայացման, զարգացման և դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

37500դրամ
75էջ
Մագիստրոսական թեզ

Զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների ֆինանսական համակարգերի պատմությունը վկայում է, որ ֆինանսական միջնորդությունը խորանում է փուլ առ փուլ, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր …

ՀՀ-ում գործազրկության վիճակագրական վերլուծություն

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Զբաղվածության ոլորտը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներքին անվտանգության ու կայունության ապահովման գրավականներից մեկն է: Զբաղվածության կառուցվածքը հեռանկարում փոփոխման է ենթարկվում և …

Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Երկրի հարկային քաղաքականությունն իրենից ներկայացնում է պետության կողմից հարկերի ոլորտում իրականացվող միջոցառումների ու գործիքների ամբողջությունը: Հարկային քաղաքականությունը զգալի ազդում է …

Հայ կառավարչական միտքը 20-րդ դարում

49000դրամ
98էջ
Մագիստրոսական թեզ

Թեմայի արդիականությունը: Հայ կառավարչական մտքի պատմության տարբեր փուլերում այդ մտքի բազմաթիվ նշանավոր ներկայացուցիչներ անդրադարձել են պետության կազմակերպման, գործառույթների, կառավարման ձևի …

Համախմբված բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

ՀՀ պետական ֆինանսական համակարգին վերաբերող կարևոր խնդիրներից է համախմբված բյուջեի եկամտային քաղաքականությունը: Վերոնշյալ ուսումնասիրությանը տնտեսագետները համեմատաբար շատ են անդրադարձել, սակայն …

Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերում առկա հիմնախնդիրները և դրանց կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

39000դրամ
78էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ցանկացած ժամանակաշրջանի ժողովրդագրական փոփոխությունները խնդիրներ են առաջացնում ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների համար: Ուստի երկարակեցության աճն ու ծնելիության մակարդակի …

Կենսաթոշակային ֆոնդերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

38000դրամ
76էջ
Մագիստրոսական թեզ

Սոցիալական պաշտպանության պարզագույն ձևերը գոյություն են ունեցել հասարակության զարգացման ամենավաղ փուլերում: Այսօր սոցիալական պաշտպանությունը համարվում է յուրաքանչյուր պետական համակարգի գործառնության …

Ինտերնետ մարքեթինգի գործիքների կիրառումը պայմանական շուկայի վերլուծության ժամանակ

40500դրամ
81էջ
Մագիստրոսական թեզ

Ներկայումս ողջ աշխարհում լայն տարածում և զարգացում են ստացել ինտերնետ տեխնոլոգիաները: Ժամանակակից հասարակությունը ընդգծում է ինտերնետ ռեսուրսների ակտիվ օգտագործումը որպես …

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

40000դրամ
80էջ
Մագիստրոսական թեզ

Տնտեսական համակարգի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է տնտեսական հատվածը, որը միավորում է տնտեսության նպատակները, գործառույթները և վարքագծի տեսակները: Երկրի տնտեսության զարգացման …